New York State Division of Veterans' Services

Kreyòl Ayisyen (Haitian-Creole)

Tanpri rele nou nan 1 (888) 838-7697 pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.

Aksè nan Sèvis nan Lang Ou: Fòm pou Fè Plent

Schedule an Appointment with a Veterans Benefits Advisor

1-888-VETS-NYS

(1-888-838-7697)

Contact a Veterans Benefits Advisor

Find a Veterans Benefits Advisor Near You!

or

Schedule an Appointment with a Veterans Benefits Advisor

1-888-VETS-NYS

(1-888-838-7697)

Contact a Veterans Benefits Advisor

Find a Veterans Benefits Advisor Near You!

or